içki kelle

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Jiangxi Hungpai New Materials Co., Ltd.” 2005-nji ýylda döredildi. Kompaniýa esasan funksional silanlar we nano-kremniý materiallary ýaly kremniý esasly materiallary gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Senagat masştabynda öňdebaryjy kärhanalaryň biri.Önümler awtoulaglarda, rezin önümlerde, gurluşykda, lukmançylykda we bejerişde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar we ýöriteleşdirilen we ýörite täze kärhanalar, ýokary tehnologiýaly kärhanalar we Jiangxi welaýatynda ýeke-täk çempion görkeziş kärhanalary öndürilýär.Kompaniýanyň hasaba alnan maýasy 1,5 milliard dollar.Baş edarasy Müňýyllyk farfor paýtagty Jingdezhende ýerleşýär..

takmynan

Kompaniýanyň esasy işi, funksional silanlary, nano-kremniý materiallaryny we kremniý esasly täze materiallary we beýleki himiki goşundylary gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak.Senagatdaky iň uly kärhanalaryň biri.Bu kompaniýa, Bridgestone, Mişelin, Goodyear, Continental, Hankook, Sumitomo we Zhongce ýaly uly we belli teker öndürijileri bilen ýakyn we uzak möhletli işewür hyzmatdaşlygy ýola goýdy.

Garaşsyz gözlegleri we ösüşi we garaşsyz innowasiýalary talap etmek esasynda Hungpai Hytaýyň meşhur uniwersitetleri bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirýär, pudagyň iň täze tehnologiýasyna işjeň eýerýär we 2015-nji ýylda Silikon esasly materiallar institutyny döretdi. akademiki iş stansiýalary we kremniý esasly materiallar gözleg institutlary ýaly senagat-uniwersitet-gözleg inkubasiýa platformalary, kompaniýa tehnologiki we senagat taýdan kämilleşdiriş amala aşyrýar we ylmy gözlegleriň netijelerini çaltlaşdyrýar.Öňümizdäki bäş ýylda birnäçe täze önüm taslamalarynyň ösdürilmegine garaşylýar.Häzirki wagtda kompaniýa 20-den gowrak milli oýlap tapyş patentini aldy we kabul etdi, hem-de welaýat derejesindäki 20 täze önümi goşmak bilen birnäçe eýeçilik tehnologiýalaryna eýe.

Kompaniýanyň taryhy

takmynan-img-01

“Hungpai” markasy 1990-njy ýyllarda Dongguan şäherinde, “Hungpai” kompaniýasy 2005-nji ýylda Jiangxi şäherinde döredilipdi. Hongbai markasy 30 ýyldan gowrak wagt bäri materikde ösdürilip ýetişdirilýär, silan segmentine ünsi jemleýär, ýaşyl tegelek ykdysadyýeti ösdürýär we kiçi zawoddan Şanhaý bir Stockasynyň esasy geňeş sanawyna çenli ösýär.kompaniýasy.“Hungpai New Materials” kükürdi öz içine alýan silan birleşdiriji önüm önümleri, 2016-njy ýyldan 2019-njy ýyla çenli yzygiderli dört ýyl dünýä bazaryndaky paýynda birinji orny eýeledi.

2019-njy ýylyň 27-nji noýabrynda bu kompaniýa önümçilik pudagynda ýeke-täk çempion görkeziş kärhanasy hökmünde baha berildi we kükürdi öz içine alýan silan birleşdiriji agentlik pudagynda ýekeje çempion baýragyna eýe boldy.

2020-nji ýylyň 12-nji awgustynda bu kompaniýa Şanhaý bir Stockasynyň esasy tagtasynda (sanaw kody: 605366) üstünlikli sanawda görkezildi we Jingdezhenendäki Şanhaý bir Stockasynyň esasy tagtasynda sanalan ilkinji kompaniýa.

takmynan-img-02
takmynan-img-03

“Hungpai” täze materiallary hem yzygiderli tagalla eder.gözleg we ösüş, kremniniň täze materiallar senagatyny öndürmek we ulanmak we dünýä derejesindäki pudagyň lideri bolmak.

Korporatiw pelsepe we medeniýet

Kärhananyň iş pelsepesi dogruçyllyk we ygtybarlylyk, dowamly işlemek, özara peýdalylyk, pragmatiki täzelik.Kompaniýanyň umumy ösüş strategiýasyna laýyklykda, meýilleşdirilen, ädimme-ädim, çuňluga, daşardan içerki proseduralara çenli doly ylmy we doly korporatiw medeniýet gurluşyk ulgamynyň toplumy döredildi.Ruhuň, özüni alyp barşyň, ulgamyň we materialyň dört tarapyndan başlap, yzygiderli öňe sürmek we işlemek, amaly we aňsat işleýän korporatiw medeniýet gurluşyk ulgamyny gurmak we kompaniýanyň umumy ösüş strategiki maksatlaryna goşmak, möhüm bölegi bolmak kompaniýanyň umumy meýilnamasy.

Dogruçyllyk we ygtybarlylyk

Durnukly iş

Özara peýda

Pragmatiki täzelik

Görüş görnüşi

Kompaniýanyň umumy strategiýasy, täzelikleri maglumat bilen herekete getirmek, kremniý esasly material tehnologiýasynyň serhedine ýolbaşçylyk etmek, ýaşyl ösüşe ýetmek we has uly ykdysady we sosial gymmatlyk döretmekdir.

Kompaniýa ösüşiň täze tapgyryna gadam basanda, “Hungpai New Materials”, pul ýygnamak taslamalary arkaly täze funksional silan taslamalaryny gurmak, ahyrky önümleriň kategoriýalaryny giňeltmek, bazaryň gurşawyny ýokarlandyrmak we doly oýnamak üçin hlorosilany gaýtadan işleýän senagat zynjyrynyň artykmaçlyklaryndan peýdalanmagy meýilleşdirýär. kompaniýanyň gözlegleri we ösüşi.Merkeziň we Silikon materiallary institutynyň gözleg we ösüş mümkinçilikleri, akademik iş stansiýasyna we senagat inkubasiýa merkezine bil baglap, ylmy gözleg netijeleriniň üýtgemegini çaltlaşdyrýar we tehnologiki we senagat taýdan kämilleşdiriş arkaly önümleriň goşulan bahasynyň ep-esli ýokarlanmagyna ýetýär. , kompaniýanyň öňdebaryjy ornuny we pudakdaky bäsdeşlik artykmaçlygyny hasam berkitmek.

dünýägaraýyş
dünýägaraýyş01

“Hungpai New Materials” täze döwürde önümçilik pudagynyň ösüş ýagdaýyny, wezipelerini we talaplaryny birleşdirip, akylly infrastruktura we akylly logistika ulgamlary ýaly ýokary derejeli akylly ulgamlary goldaýar, täze nesil maglumat tehnologiýalarynyň we önümçilik tehnologiýalarynyň çuňňur birleşmegine kömek edýär we döredýär pudagynda öňdebaryjy akylly önümçilik önümçiligi.ulgamy.Degişli bölümiň täze önüm öndürmek liniýalarynyň we daşky gurşawy goramak desgalarynyň gurluşygyny goldamak, hlorosilanlaryň ýaşyl gaýtadan işleýän senagat zynjyryny hasam optimallaşdyrar we kämilleşdirer.Greenaşyl gaýtadan işleýän senagat zynjyrynyň üsti bilen, kompaniýa her önümçilik baglanyşygynda önümçilik kuwwatynyň deňagramlylygyny gazanar, bir önüm üçin çig malyň sarp edilmegini azaldar, önümçilik ulgamynyň howpsuzlygyny we daşky gurşawy goramagyň netijeliligini ýokarlandyrar, kompaniýanyň silan önümleriniň seriýasyny gowulandyrar we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak.

“Hungpai” täze materiallar, müşderiniň islegine gönükdirilen, howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak üçin iň esasy zat bolup durýar, ýaşyl gaýtadan işleýän senagat zynjyryny yzygiderli ösdürýär, gözleg we maýa goýumlaryny artdyrmagy dowam etdirýär, global marketing ulgamyny işjeň gurýar we öňdebaryjy ornuny berkitmek bilen kem-kemden giňelýär. kükürdi öz içine alýan silan senagaty.Silikon esasly täze materiallary çuňňur gaýtadan işlemek önümleriň goşmaça bahasyny ýokarlandyrýar we netijede kompaniýany kremniý esasly täze materiallary dünýäde öňdebaryjy öndürijä öwürýär.

dünýägaraýyş02