hongbai1
hongbai2
hongbai3

üpjün ederis
elmydama aliň gowusy
Netijeler

Mugt nusgalary we surat kitaplaryny alyňGO

“Jiangxi Hungpai New Materials Co., Ltd.” 2005-nji ýylda döredildi. Kompaniýa esasan funksional silanlar we nano-kremniý materiallary ýaly kremniý esasly materiallary gözlemek we ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Senagat masştabynda öňdebaryjy kärhanalaryň biri.Önümler awtoulaglarda, rezin önümlerde, gurluşykda, lukmançylykda we bejerişde we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar we ýöriteleşdirilen we ýörite täze kärhanalar, ýokary tehnologiýaly kärhanalar we Jiangxi welaýatynda ýeke-täk çempion görkeziş kärhanalary öndürilýär.

gözläňesasy hyzmatlar

“Lorem Ipsum” -yň parçalarynyň köp dürli görnüşleri bar, ýöne köpüsi bu üýtgeşiklige sezewar boldy.

Global lider gurmak
täze kremniy materiallarda

 • iş pelsepesi
 • korporatiw medeniýeti

Kärhananyň iş pelsepesi dogruçyllyk we ygtybarlylyk, dowamly işlemek, özara peýdalylyk, pragmatiki täzelik.Kompaniýanyň umumy ösüş strategiýasyna laýyklykda, meýilleşdirilen, ädimme-ädim, çuňluga, daşardan içerki proseduralara çenli doly ylmy we doly korporatiw medeniýet gurluşyk ulgamynyň toplumy döredildi.

 • Dogruçyllyk
 • Ygtybarlylyk
 • Durnukly iş
 • Özara peýda
 • Pragmatiki täzelik

Ruhuň, özüni alyp barşyň, ulgamyň we materialyň dört tarapyndan başlap, yzygiderli öňe sürmek we işlemek, amaly we aňsat işleýän korporatiw medeniýet gurluşyk ulgamyny gurmak we kompaniýanyň umumy ösüş strategiki maksatlaryna goşmak, möhüm bölegi bolmak kompaniýanyň umumy meýilnamasy.

 • Ruh
 • Özüňi alyp baryş
 • Ulgam
 • Material
indeks-medeniýet

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

 • Döredildi
  2005

  Döredildi

  “Jiangxi Hungpai New Materials Co., Ltd.” 2005-nji ýylda döredildi.
 • Hasaba alnan maýa
  1.5B

  Hasaba alnan maýa

  Kompaniýanyň hasaba alnan maýasy 1,5 milliard dollar.
 • Oýlap tapyş patentleri
  20+

  Oýlap tapyş patentleri

  kompaniýa 20-den gowrak milli oýlap tapyş patentini aldy we kabul etdi.
 • täze önümler
  20

  täze önümler

  Kompaniýa, welaýat derejesindäki 20 täze önümi goşmak bilen birnäçe eýeçilik tehnologiýalaryna eýedir.

iň soňkymysallar

nämeadamlar bilen gürleşiň

 • Greenaşyl ösüş üçin innowasiýa bilen hereket edýär
  Başlyk Ji Greenaşyl ösüş üçin innowasiýa bilen hereket edýär
  Hungpai, global meýilnamasy bilen bütin dünýä üçin akademik iş stansiýalarynyň ýolbaşçylygyndaky ylmy we tehnologiki innowasiýa platformasyny gurmaga ünsi jemledi, Hungpai innowasiýalaryň janlylygyny güýçlendirýär we ýaşyl ösüşiň durmuşa geçirilmegini çaltlaşdyrýar we düýpli gözleg we ösüş senagatyndan öwrülişigi açýar, Hungpai önümçilik pudagynda akylly tehnologiýanyň çuňňur integrasiýasyny öňe sürýän, ýaşyl önümçiligi güýçli ösdürmäge we kompaniýanyň durnukly ösüşine ýetmäge kömek edýän ýaşyl gaýtadan işleýän senagat zynjyryny işjeň ýagdaýda gurýarlar.
  “Hungpai” täze güýç we güýç bilen arzuwlarymyzy amala aşyrmak üçin yzygiderli öňe gidýär.

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy ..

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • täzelik-titul-4

  Görüş görnüşi

  Kompaniýanyň umumy strategiýasy, täzelikleri maglumat bilen herekete getirmek, kremniý esasly material tehnologiýasynyň serhedine ýolbaşçylyk etmek, ýaşyl ösüşe ýetmek we has uly ykdysady we sosial gymmatlyk döretmekdir.Kompaniýa girensoň ...
  Koprak oka
 • täzelikleriň ady-3

  Sosial goşantlar

  Birinji element, • Epidemiýa garşy göreşmek üçin epidemiýa garşy materiallary bagyşlaň • 2019-njy ýylyň bahar baýramçylygynda täze koronawirus ýokançlygynyň döremeginiň öňüni almak we gözegçilik etmekden bäri, Jiangxi Hungpai N ...
  Koprak oka
 • täzelikleriň ady-2

  Gözleg we innowasiýa

  Täze kremniy material senagaty zynjyrynyň ýaşyl sikl önümçiligini tamamlan bu pudakda ilkinji kompaniýa hökmünde Hungpai tehnologiýa gözleglerine we ösüşine maýa goýumlaryna uly üns berýär.Bizde prof ...
  Koprak oka