içki kelle

Gözleg we innowasiýa

Gözleg we innowasiýa

Täze kremniy material senagaty zynjyrynyň ýaşyl sikl önümçiligini tamamlan bu pudakda ilkinji kompaniýa hökmünde Hungpai tehnologiýa gözleglerine we ösüşine maýa goýumlaryna uly üns berýär.Himiýa in engineeringenerçiligi, analitik himiýa, nepis himiýa, polimer, himiki enjamlar we gurallar ýaly köp ugurlar boýunça hünärmenler bilen hünärmenler toparymyz bar we gözleg we ösüşden amaly taýdan doly tehnologiýa ulgamyny gurduk.
2015-nji ýylda kompaniýa Jingdezhen şäherinde ilkinji akademik iş stansiýasyny gurmak üçin akademik Du Şaniniň topary bilen hyzmatdaşlyk etdi we gözleg we gözleg işlerini geçirmek, önümiň tehnologiýasyny dizaýn etmek we optimizasiýa etmek üçin akademik iş stansiýasy inkubasiýa merkezini gurdy.Garaşsyz gözlegleriň, ösüşiň we innowasiýalaryň üstünde durmak esasynda Hungpai meşhur içerki uniwersitetler bilen ýakyn hyzmatdaşlygy dowam etdirýär we pudagyň iň täze tehnologiýasyna işjeň eýerýär.Şeýle hem, 2015-nji ýylda Silikon esasly materiallar gözleg institutyny döretdik. Akademik iş stansiýalaryny we kremniy materiallary gözleg institutlaryny we beýleki senagat-uniwersitet gözleg inkubasiýa platformalaryny döretmek arkaly tehnologiki we senagat taýdan kämilleşdiriş girizýäris we ylmy gözlegleriň üýtgemegini çaltlaşdyrýarys. NetijelerÖňümizdäki bäş ýylda birnäçe täze önüm taslamalarynyň ösdürilmegine garaşylýar.Häzirki wagtda 20-den gowrak milli oýlap tapyş patentini aldyk we kabul etdik we birnäçe welaýat derejesindäki täze önümleri goşmak bilen birnäçe eýeçilik tehnologiýalaryna eýe bolduk.

habarlar-2-1
habarlar-2-2

Iş wagty: 11-2022-nji maý