içki kelle

Sosial goşantlar

Sosial goşantlar

Birinji element,
• Epidemiýa garşy göreşmek üçin epidemiýa garşy materiallary bagyşlaň
• 2019-njy ýylda Bahar baýramynda täze koronawirus ýokaşmasy sebäpli döreýän pnewmoniýanyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek bäri, Jiangxi Hungpai New Materials Co., Ltd. epidemiýanyň buýrukdygyny, öňüni almak we gözegçilik etmek jogapkärdigini aýtdy.
Jogapkärçilik ýörelgesine laýyklykda epidemiýanyň öňüni almak we gözegçilik etmek işlerine işjeň jogap beriň we dürli öňüni alyş we gözegçilik we hyzmat kepillendiriş çärelerini netijeli ýerine ýetiriň.Epidemiýa garşy öz işini alyp barýarka, Hungpai Täze materiallar, kynçylyklary ýeňip geçmek üçin birek-birege kömek etmek üçin jemgyýetiň ähli gatlaklaryna kömek bermegi ýatdan çykarmady.Partlamadan soň “Hungpai New Materials” jemgyýetçilik jogapkärçiligini ýerine ýetirmek üçin derrew Hytaý hökümetiniň degişli bölümlerine ýüz tutdy.Areaerli sebitde köp dezinfeksiýa spirtiniň gerekdigini bilenden soň, müdiriýetiň başlygy jenap Ji derrew zawodyň material taýýarlamagyny gurnady we Kesellere gözegçilik merkezine we Gyzyl Haç guramasyna hasabat bermegini dowam etdirdi.Beýleki bölümler dezinfeksiýa üçin 75% dezinfeksiýa spirtini we hlorly dezinfeksiýa we beýleki epidemiýa garşy materiallary berdi.

habarlar-3-1
habarlar-3-2

Ikinji element,
• Gowşak toparlara ideg etmek, ýalňyz we dul garrylara gynanç
Şol bir wagtyň özünde, garrylara ideg edip, Hungpai Täze materiallar Jingdezhen garrylar öýüne gynanç bildirdi, garrylar öýüne tüwi we nahar ýagy we beýleki söýgi materiallary sowgat berdi, şeýle hem alkogol we dezinfeksiýa ýaly dezinfeksiýa we epidemiýanyň öňüni alyş materiallaryny sowgat etdi.

habarlar-3-3

Üçünji element,
• Taýwanly telekeçiler üçin problemalary çözmek üçin Taýwan Söwda palatasynyň döredilmegine başlady
Jingdezhen şäherindäki Taýwan telekeçilerine birek-birege goldaw bermäge, çeşmeleri paýlaşmaga, şäherçe bilen gowy aragatnaşyk platformasyny gurmaga we raýdaşlyk we özara kömek üçin dostluk köprüsini gurmaga rugsat bermek üçin.


Iş wagty: 11-2022-nji maý