içki kelle

Görüş görnüşi

Görüş görnüşi

Kompaniýanyň umumy strategiýasy, täzelikleri maglumat bilen herekete getirmek, kremniý esasly material tehnologiýasynyň serhedine ýolbaşçylyk etmek, ýaşyl ösüşe ýetmek we has uly ykdysady we sosial gymmatlyk döretmekdir.
Kompaniýa ösüşiň täze tapgyryna gadam basanda, “Hungpai New Materials”, pul ýygnamak taslamalary arkaly täze funksional silan taslamalaryny gurmak, ahyrky önümleriň kategoriýalaryny giňeltmek, bazaryň gurşawyny ýokarlandyrmak we doly oýnamak üçin hlorosilany gaýtadan işleýän senagat zynjyrynyň artykmaçlyklaryndan peýdalanmagy meýilleşdirýär. kompaniýanyň gözlegleri we ösüşi.Merkeziň we Silikon materiallary institutynyň gözleg we ösüş mümkinçilikleri, akademik iş stansiýasyna we senagat inkubasiýa merkezine bil baglap, ylmy gözleg netijeleriniň üýtgemegini çaltlaşdyrýar we tehnologiki we senagat taýdan kämilleşdiriş arkaly önümleriň goşulan bahasynyň ep-esli ýokarlanmagyna ýetýär. , kompaniýanyň öňdebaryjy ornuny we pudakdaky bäsdeşlik artykmaçlygyny hasam berkitmek.

“Hungpai New Materials” täze döwürde önümçilik pudagynyň ösüş ýagdaýyny, wezipelerini we talaplaryny birleşdirip, akylly infrastruktura we akylly logistika ulgamlary ýaly ýokary derejeli akylly ulgamlary goldaýar, täze nesil maglumat tehnologiýalarynyň we önümçilik tehnologiýalarynyň çuňňur birleşmegine kömek edýär we döredýär pudagynda öňdebaryjy akylly önümçilik önümçiligi.ulgamy.Degişli bölümiň täze önüm öndürmek liniýalarynyň we daşky gurşawy goramak desgalarynyň gurluşygyny goldamak, hlorosilanlaryň ýaşyl gaýtadan işleýän senagat zynjyryny hasam optimallaşdyrar we kämilleşdirer.Greenaşyl gaýtadan işleýän senagat zynjyrynyň üsti bilen, kompaniýa her önümçilik baglanyşygynda önümçilik kuwwatynyň deňagramlylygyny gazanar, bir önüm üçin çig malyň sarp edilmegini azaldar, önümçilik ulgamynyň howpsuzlygyny we daşky gurşawy goramagyň netijeliligini ýokarlandyrar, kompaniýanyň silan önümleriniň seriýasyny gowulandyrar we bazaryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak.

“Hungpai” täze materiallar, müşderiniň islegine gönükdirilen, howpsuzlygy we daşky gurşawy goramak üçin iň esasy zat bolup durýar, ýaşyl gaýtadan işleýän senagat zynjyryny yzygiderli ösdürýär, gözleg we maýa goýumlaryny artdyrmagy dowam etdirýär, global marketing ulgamyny işjeň gurýar we öňdebaryjy ornuny berkitmek bilen kem-kemden giňelýär. kükürdi öz içine alýan silan senagaty.Silikon esasly täze materiallary çuňňur gaýtadan işlemek önümleriň goşmaça bahasyny ýokarlandyrýar we netijede kompaniýany kremniý esasly täze materiallary dünýäde öňdebaryjy öndürijä öwürýär.

habarlar-4-1
habarlar-4-2
habarlar-4-3
habarlar-4-4

Iş wagty: 11-2022-nji maý